INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Na stanowisko główny księgowy
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Na stanowisko główny księgowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
główny księgowy (Zespół do spraw finansowo-księgowych)


Miejsce wykonywania pracy: Głogów
Adres urzędu:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45
67-200 Głogów

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15. Sporadyczne wyjazdy służbowe np. na szkolenia i narady. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych ( Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie).

ZAKRES ZADAŃ

 • Pełna obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki a następnie ich realizacja.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania fianasowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozdań dla GUS.
 • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych Inspektoratu.
 • Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności.
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych , systemów informatycznych np: System Bankowowści Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK.
 • Kierowanie pracą zespołu do spraw finansowo-księgowych.
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującycmi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata W przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego: 6 lat praktyki w księgowości jednostek sektora finansów publicznych lub wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3-letnia praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.
 • Biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową ( plany kont, klasyfikacja budżetowa).Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Mile widziana wiedza nt. struktury funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość przepisów KPA oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Umiejętność obsługi informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP. Praca w służbie cywilnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45
67-200 Głogów
Sekretariat, pok. nr 2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie" w sekretariacie inspektoratu.
Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2018-05-30
Wersje archiwalne

Z dnia 2018-05-30 zmiana w dniu | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: