Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Zakrzewski, mariusz.zakrzewski@piw.glogow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 727 65 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Po okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 nadal przyjmowane są osoby, które wcześniej umówiły się na wizytę telefonicznie.
  2. Na parkingu przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  3. Petenci przyjmowani są w kancelarii urzędu, następnie kierowani są do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za jej obsługę.
  4. W budynku głównym brak jest podjazdu oraz windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  5. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
  6. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  7. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych