INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Alicja Grzesińska – Świętek
Tel. 603269639
e-mail : iodo@piw.glogow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45 , tel. 76 727 65 90, e-mail: glogow@wroc.wiw.gov.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Sikorskiego 45, 67-200 Głogowie, e-mail: iodo@piw.glogow.pl, tel. 603269639

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Zawartych umów - art.6 ust. 1 lit. b RODO
2) Udzielonej zgody - art.6 ust. 1 lit. a RODO
3) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z :
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
- ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa,podmioty przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa.

7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy, że do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie, ogranicza się stosowanie uprawnień do: 

  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) w ten sposób,
    że Administrator danych przyjmie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące danych osobowych, jednak nie dokona zmian w materiałach archiwalnych;
  • ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest bezprawne, mimo to osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 ust. 1 lit. b RODO) w ten sposób, że Administrator danych dokona ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak, aby zapewnić korzystanie z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
  • dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 ust.1 RODO) oraz otrzymania kopii tych danych (art. 15 ust. 3 RODO) w ten sposób, że Administrator danych udostępnia wyłącznie te dane, które mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2021-06-14
Wersje archiwalne

Z dnia 2021-01-13 zmiana w dniu 2021-06-14 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: zmiana treści