INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Ochrona danych osobowych
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Alicja Grzesińska – Świętek
Tel. 603269639
e-mail : iodo@piw.glogow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45 , tel. 76 727 65 90, e-mail: glogow@wroc.wiw.gov.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Sikorskiego 45, 67-200 Głogowie, e-mail: iodo@piw.glogow.pl, tel. 603269639

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Zawartych umów - art.6 ust. 1 lit. b RODO
2) Udzielonej zgody - art.6 ust. 1 lit. a RODO
3) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z :
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
- ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa,podmioty przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa.

7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ARCHIWIZACJA DANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie,ul. Sikorskiego 45 , tel. 76 727 65 90,
  e-mail: glogow@wroc.wiw.gov.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@piw.glogow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celuarchiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosków dotyczących praw wynikających
   z RODO .
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa
 6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 8. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.
 12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.

 

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2021-01-13
Wersje archiwalne

Z dnia 2018-07-09 zmiana w dniu 2021-01-13 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: Wprowadzenie informacji na temat Inspektora Ochrony Danych