INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Ochrona danych osobowych
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie informuje, iż:

  1. Współadministratorem danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 45, 67-200 Głogów.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: glogow@wroc.wiw.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i obowiązków) Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.36 j.t. ze zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.). Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej zgody przez osobę fizyczną, której dotyczą zgromadzone dane.
  4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie niektóre przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Osoba fizyczna, której dotyczą zgromadzone dane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt 3.
  7. Osoba fizyczna, której dotyczą zgromadzone dane ma prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2018-07-09