INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Na stanowisko księgowy/a
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Na stanowisko księgowy/a

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
księgowy/a (Zespół do spraw finansowo-księgowych)

 • Oferty do 31 marca 2019
   
 • Wymiar etatu 1/2
   

Miejsce wykonywania pracy: Głogów
Adres urzędu:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45
67-200 Głogów

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca na parterze budynku. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Sporadyczne wyjazdy służbowe np. na szkolenia i narady.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP, systemu obsługi budżetu państwa "TREZOR"
 • Obsługa kasowa inspektoratu
 • Przygotowanie danych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i wyceny
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Dokonywanie rozliczeń zleceniobiorców
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 • Egzekucja należności
 • Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • staż pracy: Doświadczenie w pracy związanej z księgowością budżetową : 2 lata
 • Znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (preferowane).
 • staż pracy: Doświadczenie w pracy związanej z księgowością budżetową : 2 lata

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
ul. Sikorskiego 45
67-200 Głogów
Sekretariat, pok. nr 2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Księgowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie" w sekretariacie inspektoratu.
Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-03-20
Wersje archiwalne

Z dnia 2019-03-13 zmiana w dniu 2019-03-20 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: Uzupełnienie treści o wymiar etatu